Virkninger av at det foreligger en virksomhetsoverdragelse

Publisert:

Når det besluttes at hele eller deler av en virksomhet skal overføres og videreføres hos en annen arbeidsgiver, oppstår det spørsmål om overføringen gir arbeidstakerne rett til ansettelse hos den nye arbeidsgiveren og i så fall om de samme arbeidsvilkårene kan videreføres.

Hvem omfattes?

Det er de som er ansatt i virksomheten på det tidspunkt virksomhetsoverdragelsen finner sted som er sikret videreføring av rettigheter etter arbeidsmiljøloven kapittel 16, herunder deltidsansatte og midlertidig ansatte. Innleide og selvstendige oppdragstakere faller derimot utenfor.

Individuelle rettigheter og plikter

Formålet med reglene om virksomhetsoverdragelse er i henhold til arbeidsmiljøloven § 16-2 (1) å sikre at arbeidstakernes arbeidsforhold med tidligere arbeidsgiver videreføres hos ny arbeidsgiver etter overdragelsen. Dette innebærer kort sagt at de ansatte fortsetter i sin stilling, og at alle avtalte rettigheter og plikter går over uten endringer.Ny arbeidsgiver kan imidlertid gjøre endringer i samme omfang som tidligere arbeidsgiver kunne, dvs. innenfor styringsrettens grenser.

Overføringen krever ingen aktivitet fra partene, ny arbeidsgiver trer automatisk inn i tidligere arbeidsgivers rettigheter og plikter. Det bør likevel opprettes ny arbeidsavtale der den nye arbeidsgiver er angitt, og der nytt arbeidssted er beskrevet dersom virksomheten har flyttet. Arbeidsmiljøloven § 14-6 krever at slike endringer skal inntas i arbeidsavtalen.

Individuelle vilkår som overføres vil normalt følge av skriftlig arbeidsavtale, men kan også være basert på muntlig uomtvistet avtale eller følge av kutymer og lignende underforståtte normer av avtalerettslig karakter. Slike rettigheter og plikter kan f. eks. være lønn, ulike tillegg, ”frynsegoder”, bonusavtaler, ansiennitet, arbeidstid, arbeidsoppgaver, tittel, taushetsplikt og konkurranseklausul. Både forfalte og uforfalte krav overføres. Også betingede krav omfattes, dvs. rettigheter som forutsetter at spesielle forutsetninger foreligger eller inntreffer.

Krav opparbeidet hos den tidligere arbeidsgiver kan fortsatt gjøres gjeldende overfor denne selv om virksomhetsoverdragelse har funnet sted.

Tariffavtale

Det følger av arbeidsmiljøloven § 16-2 (2) ledd at ny arbeidsgiver i utgangspunktet blir bundet av tariffavtale som tidligere arbeidsgiver var bundet av. Ny arbeidsgiver har imidlertid mulighet til å reservere seg mot dette innen tre uker fra overdragelsestidspunktet.

Hvor ny arbeidsgiver reserverer seg og ikke tar over tariffavtalen tidligere arbeidsgiver var bundet av, overføres likevel de ansattes individuelle arbeidsvilkår og rettigheter etter tariffavtalen. Rettighetene består inntil denne tariffavtalen utløper, eller til det inngås ny tariffavtale som er bindende for den nye arbeidsgiver og de overførte arbeidstakerne. F. eks. kan partene bli enige om at allerede eksisterende tariffavtale hos ny arbeidsgiver skal gjelde også for de overførte arbeidstakerne.

Pensjon

Også rett til kollektive pensjonsordninger overføres til ny arbeidsgiver som ledd i en virksomhetsoverdragelse, jf arbeidsmiljøloven § 16-2 (3). (Individuelle supplerende pensjonsavtaler overføres normalt etter regelen om overføring av individuelle rettigheter i § 16-2 (1)).Retten innebærer fortsatt opptjening av alders-, etterlatte- og uførepensjon i henhold til kollektiv tjenestepensjon. Arbeidstakerne skal sikres rett til videre opptjening i kollektiv pensjonsordning, men ny arbeidsgiver kan velge å gjøre allerede eksisterende pensjonsordninger gjeldende for de overførte arbeidstakerne. Det gjelder ingen kvalitative eller kvantitative krav i så måte. Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) antas å ha redusert betydningen av bestemmelsen om overføring betraktelig, i og med at erverver normalt vil ha pensjonsordning som kan anvendes for de overførte.

Reservasjonsrett (og valgrett)

En virksomhetsoverdragelse aktualiserer også det spørsmål om en ansatt kan nekte å bli med over til ny arbeidsgiver (reservasjonsrett) eller kreve å fortsette arbeidsforholdet med tidligere arbeidsgiver (valgrett). Enhver arbeidstaker kan i utgangspunktet reservere seg mot å bli med over til ny arbeidsgiver. Det skal imidlertid mye til for at valgretten kan utøves av arbeidstaker, da dette er en snever unntaksregel. Dette er imidlertid et omfattende og komplekst tema som vil bli behandlet for seg selv ved en senere anledning.