ALV – arbeidslivsveiledere i skolen

Det bør etableres en egen ALV for å følge opp, dyrke, videreutvikle og legge til rette for gode samarbeidsrelasjoner med arbeidslivet.

Slik kan skolen operasjonalisere pedagogisk entreprenørskap og bygge varige og forutsigbare relasjoner til andre læringsarenaer. Det bidrar til at elevene får et reelt grunnlag for videre utdannings- og yrkesvalg. Elevene vil oppleve motivasjon for læring gjennom bruk av ”virkeligheten”.