Entreprenørielle ferdigheter

Entreprenørskap er en læringsstrategi som kan bidra til å gjøre opplæringen mer praksisrettet og virkelighetsnær.

Entreprenørskap muliggjør større grad av tilpasset opplæring ved at varierte læringsarenaer og ulike læringsstrategier som stimulerer til entreprenørielle kompetanser utvikler seg hos eleven. Eksempler på entreprenørielle kompetanser er handlekraft, risikovilje, kreativitet og det å bli kjent med egne talenter. Entreprenørielle kompetanser handler om evne til å mestre livet. Å ha tro på seg selv og sine egne ideer er avgjørende for å håndtere et langt liv med store omstillinger både privat og profesjonelt.